29 Nov 2011

Tổng quan về sàn giao dịch bất động sản


Giới thiệu sàn giao dịch bất động sản và vai trò của sàn bất động sản trong nền kinh tế thị trường 
1. Giới thiệu sàn giao dịch bất động sản
2. Vai trò của sàn giao dịch bất động sản trong nền kinh tế thị trường
3. Quản lý nhà nước về sàn giao dịch bất động sản
a. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
b. Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản
c. Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
d. Kinh doanh bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản
e. Quyền của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản
f. Nghĩa vụ của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản
g. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản

Tải về tài liệu này
Tải về ( 264KB )

0 comments:

Post a Comment

Next post: Newer Post

Previous post: Older Post