30 Nov 2011

Kỹ năng môi giới bất động sản

Kỹ năng môi giới bất động sản
Nội dung:
1. Tạo nên tính độc nhất cho bất động sản
2. Đừng để cảm giác hợp lý đánh lừa
3. Bất kỳ cuộc thương lượng nào cũng cần lập kế hoạch trước
4. Tránh một thương vụ bị quyết định vội vàng
5. Đầu tư thời gian

Tải vê tài liệu này
Tải về ( 266KB )

0 comments:

Post a Comment

Next post: Newer Post

Previous post: Older Post