5 Oct 2011

Đơn xin việc bằng tiếng Anh

Một số mẫu CV tiếng Anh - CV xin việc bằng tiếng Anh. Tổng hợp gần 40 mẫu đơn xin việc tiếng Anh.


Tải về tài liệu này:
Tài liệu 1 (1MB)
Tài liệu 2 (55KB)

0 comments:

Post a Comment

Next post: Newer Post

Previous post: Older Post