18 Jan 2012

Vocabulary everyday living words

Vocabulary everyday living words
Vocabulary everyday living words
Contents
Unit 1:
1. Glossary
2. Are you "test-wise"?
3. Beware of telephone scams
1 comments

Oxford Practice Grammar with answers

Oxford Practice Grammar with answers - John Eastwood
Content
I. Words and sentences
1. Word classes: nouns, verbs, adjectives, etc
2. Sentence structure: subject, verb, object, etc
3. Direct and indirect objects
0 comments

30 Nov 2011

Khái niêm, đặc điểm, phân loại bất động sản

Khái niệm, đặc điểm, phân loại bất động sản
Khái niệm, đặc điểm và phân loại bất động sản
1. Khái niệm về bất động sản
2. Đặc điểm của bất động sản các chỉ báo tốt nhất cho các tùy chọn nhị phân
3. Phân loại Bất động sản
4. Hàng hóa bất động sản
0 comments

Kỹ năng môi giới bất động sản

Kỹ năng môi giới bất động sản
Nội dung:
1. Tạo nên tính độc nhất cho bất động sản
2. Đừng để cảm giác hợp lý đánh lừa
3. Bất kỳ cuộc thương lượng nào cũng cần lập kế hoạch trước
4. Tránh một thương vụ bị quyết định vội vàng
5. Đầu tư thời gian
0 comments

29 Nov 2011

Building real estate reches

Building real estate riches
1. The Equity Strategy
2. Location, Location, Location
3. Cheap Dirt, Dirt Cheap
4. A Good Foundation
5. Choosing a Style
1 comments

Tổng quan về sàn giao dịch bất động sản


Giới thiệu sàn giao dịch bất động sản và vai trò của sàn bất động sản trong nền kinh tế thị trường 
1. Giới thiệu sàn giao dịch bất động sản
2. Vai trò của sàn giao dịch bất động sản trong nền kinh tế thị trường
3. Quản lý nhà nước về sàn giao dịch bất động sản
0 comments

Định giá bất động sản nhà ở

Mục tiêu và trình tự định giá bất động sản nhà ở
Mục tiêu và định giá bất động sản nhà ở
1. Mục tiêu định giá bất động sản là nhà ở 
2. Trình tự định giá bất động sản là nhà ở
3. Lựa chọn phương pháp định giá bất động sản
a. Lựa chọn phương pháp
b. Kiểm tra mô hình, đánh giá chất lượng và hiệu chỉnh giá trị
0 comments